Llukan PUKA

Matematikë 11 | ZD

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-08-4
Çmimi: 274 lekë
Numri i faqeve: 168
Përshkrimi

Teksti shkollor për lëndën “Matematika 11” ( me zgjedhje të detyruar ) është hartuar bazuar mbi programin mësimor të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës. Ky tekst është i ndarë në 8 module nëpërmjet  të cilave nxënësi përforcon njohuritë e marra vite më parë por njëkohësisht merr dhe njohuri të reja të patrajtuar më parë. Këto janë: trigonometria, njohuri të përgjithshme për funksionet, matrica përcaktorë, gjeometria në hapësirë vektorë dhe drejtëza, shumëfaqësha dhe trupa të rrumbullakët, gjeometria në hapësirë, plani dhe drejtëza në hapësirë, statistikë, matematika diskrete: induksioni matematik. Numërimi. Nxënësi gjithashtu vihet të punojë në mënyrë të pavarur nëpërmjat ushtrimeve që ndodhen në fund të çdo mësimi.

Matematikë 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-06-0
Çmimi: 412 lekë
Numri i faqeve: 260
Përshkrimi

Teksti shkollor “Matematika 11” u drejtohet nxënësve të shkollave të mesme të cilët kanë përzgjedhur të studiojnë lëndën e matematikës në një stad më të avancuar. Ky libër ndahet në 10 module të cilat janë: Këto module janë: trigonometria, njohuri të përgjithshme për funksionet, sjellja asimptotike: limitet e funksioneve, gjeometria në plan vektorë dhe drejtëza, gjeometria në hapësirë drejtëza dhe plane, shumëfaqësha dhe trupa të rrumbullakët, statistikë dhe analizë të dhënash, propabilitete dhe problema, numërimi, matematikë në jetën e përditshme, fjalor dhe pohime të logjikës. Nxënësi gjithashtu vihet të punojë në mënyrë të pavarur nëpërmjet ushtrimeve që ndodhen në fund të çdo mësimi.