Llukan PUKA

Matematikë 11 | ZD

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-08-4
Çmimi: 274 lekë
Numri i faqeve: 168
Përshkrimi

Teksti shkollor për lëndën “Matematika 11” ( me zgjedhje të detyruar ) është hartuar bazuar mbi programin mësimor të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës. Ky tekst është i ndarë në 8 module nëpërmjet  të cilave nxënësi përforcon njohuritë e marra vite më parë por njëkohësisht merr dhe njohuri të reja të patrajtuar më parë. Këto janë: trigonometria, njohuri të përgjithshme për funksionet, matrica përcaktorë, gjeometria në hapësirë vektorë dhe drejtëza, shumëfaqësha dhe trupa të rrumbullakët, gjeometria në hapësirë, plani dhe drejtëza në hapësirë, statistikë, matematika diskrete: induksioni matematik. Numërimi. Nxënësi gjithashtu vihet të punojë në mënyrë të pavarur nëpërmjat ushtrimeve që ndodhen në fund të çdo mësimi.

Matematikë 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-06-0
Çmimi: 412 lekë
Numri i faqeve: 260
Përshkrimi

Teksti shkollor “Matematika 11” u drejtohet nxënësve të shkollave të mesme të cilët kanë përzgjedhur të studiojnë lëndën e matematikës në një stad më të avancuar. Ky libër ndahet në 10 module të cilat janë: Këto module janë: trigonometria, njohuri të përgjithshme për funksionet, sjellja asimptotike: limitet e funksioneve, gjeometria në plan vektorë dhe drejtëza, gjeometria në hapësirë drejtëza dhe plane, shumëfaqësha dhe trupa të rrumbullakët, statistikë dhe analizë të dhënash, propabilitete dhe problema, numërimi, matematikë në jetën e përditshme, fjalor dhe pohime të logjikës. Nxënësi gjithashtu vihet të punojë në mënyrë të pavarur nëpërmjet ushtrimeve që ndodhen në fund të çdo mësimi.

Matematika 12

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-57-2
Çmimi: 526 lekë
Numri i faqeve: 287
Përshkrimi

 

Teksti Matematika 12 është hartuar nga një grup autorësh me përvojë në këtë lëndë. Ai është konceptuar i ndarë në tetë krerë, të cilat janë trajtuar duke iu përmbajtur udhëzimeve të programit përkatës të Ministrisë së Arsimit. Duke respektuar objektivat e përcaktuara në programin mësimor, hartuesit e tekstit kanë realizuar nëpërmjet temave mësimore shpjegimin dhe shtjellimin e koncepteve dhe njohurive të reja duke i integruar ato edhe me njohuritë e marra më parë.

Teksti, në të gjithë kapitujt dhe temat e veçanta, është realizuar në një formë e strukturë tërheqëse, ku spikatin, që nga fillimi, ushtrimet intriguese në formën e enigmës, ushtrimet sfiduese në formën e pyetjes "Për ty", "Subjekt për ekspoze", "Matura Shtetërore" etj.

 

 

Matematika 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-06-0
Çmimi: 412 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Teksti MATEMATIKA 11 është hartuar nga një grup autorësh me përvojë në këtë lëndë. Ai është konceptuar i ndarë në 10 krerë, të cilat janë trajtuar duke iu përmbajtur udhëzimeve të programit përkatës të Ministrisë së Arsimit.
 Pesë linjat kryesore plus atë integruese zbërthejnë çështjet themelore të kurrikulës bazë duke iu përmbajtur standardeve shkencore dhe didaktike. Për këtë është pasur parasysh çfarë njohurish janë trajtuar në klasat e mëparshme për temat e ngjashme dhe çfarë do të trajtohet në vitin e 11, përveç faktit që në kurrikulën përkatëse të avancuar do kryhet zgjerimi dhe thellimi i këtyre njohurive.

Duke respektuar objektivat e përcaktuara në programin mësimor, hartuesit e tekstit kanë realizuar nëpërmjet temave mësimore shpjegimin dhe shtjellimin e koncepteve dhe njohurive të reja duke i integruar ato edhe me njohuritë e mara më parë.
Aparati matematik, simbolika matematike, janë shumë të rëndësishme dhe në funksion të realizimit të qëllimit final për përvetësimin e lëndës së matematikës. 
Teksti, në të gjitha kapitujt dhe temat e veçanta, është realizuar në një formë e strukturë tërheqëse, ku spikatin, që nga fillimi, ushtrimet intriguese në formën e enigmës, ushtrimet sfiduese në formën e pyetjes "Për ty", subjektet për ekspoze etj. Çdo temë përmban edhe nënçështjen "Metodë" që shërben si një udhërrëfyes për nxënësin për të zgjidhur më drejtpërdrejt dhe saktë ushtrime e probleme të ndryshme, të trajtuara më parë teorikisht.

Matematika 11/ZD

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-08-4
Çmimi: 274 lekë
Numri i faqeve: 167
Përshkrimi

 Teksti Matematika 11, me zgjedhje të detyruar, mëton një nivel më të lartë në përvetësimin e njohurive të matematikës dhe rrjedhimisht edhe një trajtim më të zgjeruar të koncepteve matematikore. Këtë objektiv grupi i autorëve e ka realizuar nëpërmjet shtjellimit të pesë linjave të kërkuara nga programi mësimor.

Natyrisht, kurrikula e avancuar e cila, në bazë të udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës, përmban po ato linja sikurse kurrikula bazë, parasheh një trajtim më të zgjeruar dhe më të thelluar të koncepteve dhe metodave matematike.
Kështu, në tekst janë dhënë përkufizime shkencore për koncepte e veprime matematike të ndryshme, janë vërtetuar më shumë pohime, që në kurrikulën bazë, janë pranuar pa vërtetim, është përdorur  simbolika e duhur shkencore dhe janë zgjidhur dhe propozuar ushtrime relativisht më të vështira. Kështu, matricat janë trajtuar plotësisht jo vetëm si bazë për zgjidhjen e sistemeve të ekuacioneve linearë por edhe për vetitë e tyre të shumta.  Limiti i funksionit është dhënë në gjuhën e "epsilon-deltave" duke u shoqëruar me vërtetimin e shumë teoremave për të. Është futur tema e re e induksionit të plotë matematik duke e përdorur atë edhe në vërtetimin e shumë formulave interesante që vendosin veti të rëndësishme matematike. Janë trajtuar lloje "të vështirë" funksionesh, sidomos jo elementarë, duke bërë dhe sugjeruar ndërtimin e grafikëve të tyre, duke studiuar vazhdueshmërinë dhe variacionin si edhe veti të tjera të dobishme.