Flora Gjoka

Sociologji 11 | ZD

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Sociologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-10-7
Çmimi: 279 lekë
Numri i faqeve: 156
Përshkrimi

Teksti shkollor për lëndën “Sociologjia 11” është hartuar bazuar mbi programin mësimor të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës.
Gjatë punës me tekstin nxënësi do të aftësohet që: Mbi bazën e njohurive të marra të veprojnë në situata konkrete në komunitet dhe shoqëri; Të shpjegojë aspektet kryesore të funksionimit të shoqerisë mbi bazën e koncepteve sociologjike; Të përshkruajë veçoritë specifike të fuksionimit të shoqerisë  shqipëtare të ditëve tona; Të përdorin njohuritë sociologjike në zgjidhjen sa më racionale të problemeve të tyre të përditshme; Të integrohen në shoqëritë e tjera, në sisteme të tjera kulturore; Të krijojnë përvojën e vet sociologjike nëpermjet të menduarit kritik.

Qytetari 10 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Qytetari
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-31-5
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 88
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Qytetari 10 është një përpjekje modeste për t'ju ofruar një orientim metodik për mësimdhënien e lëndës së Qytetarisë. Ky botim është orientuar drejt filozofisë së arsimit, thelbi i së cilës është: "Mos i jepni nxënësit zgjidhje të gatshme, jepini atij një mekanizëm për të gjetur zgjidhje." Në punën tonë të përditshme ne përpiqemi të shmangim të mësuarit tradicional dhe ta fokusojmë mësimdhënien me në qendër nxënësin.

Në faqet që vijojnë do të gjeni përmbajtjen e temave të trajtuara si ditarë mësimorë.

Çdo temë është trajtuar në formë ditari duke përfshirë të gjithë elementet përbërës të tij.

Këto elementë janë: Tema; Objektivat; Fjalë kyçe; Struktura e mësimit; Metoda dhe veprimtaritë e nxënësit; Vlerësimi i nxënësit; Detyra e shtëpisë; Refleksionet.

 

 

Qytetaria 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Qytetari
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-69-5
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 49
Përshkrimi

 

Ky libër është një përpjekje për t'ju ardhur sadopak në ndihmë mësuesve si misionar të formimit qytetar të nxënësve, të cilët duhen orientuar drejt filozofisë së arsimit, thelbi i së cilës është: "Mos i jepni nxënësit zgjidhje të gatshme, i jepni atij mekanizmin për të gjetur zgjidhje." Ky libër do t'ju ndihmojë të shmangni të mësuarit tradicional të nxënësve dhe do ta bëjë nxënësin më pak "skllav" të tekstit dhe ta verë më shumë në qendër të mësimit.

Libri përmban planin mësimor që u korrespondojnë temave të tekstit të nxënësit. Disa nga temat mund të zhvillohen dhe si veprimtari praktike. Në plan janë parashikuar teste, projekte përsëritje dhe veprimtari praktike. Objektivat e arritjeve të nxënësit janë hartuar sipas 3 niveleve: bazë, i mesëm dhe i lartë.

Ato nuk synojnë vetëm marrjen e njohurive të thjeshta, por edhe formimin e shprehive dhe qëndrimeve të caktuara të nxënësit ndaj një problemi të caktuar.

Temat zhvillohen me anë të strukturës së mësimit ERR (Evokim, realizimi i kuptimit, reflektimi).

Në këto faza të zhvillimit të mësimit ofrohen metoda dhe veprimtari të ndryshme si: diskutim i ideve, punë në grupe, punë individuale, ditari i të nxënit, marrëdhënie pyetje‐përgjigje, bashkëveprimi ndërveprues etj. Me anë të këtyre metodave mësimi zhvillohet duke vënë në qendër nxënësin.

 

 

Sociologjia 11|LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Sociologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-42-8
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 127
Përshkrimi

 

Ky libër është një përpjekje për t'ju ardhur sadopak në ndihmë mësuesve. Jemi nisur nga ideja për t'ju ndihmuar si mësimdhënës dhe si individë me një mision shumë të rëndësishëm në jetë.

Përpjekja juaj si misionar të formimit qytetar të nxënësve, sot duhet orientuar drejt filozofisë së arsimit, thelbi i së cilës është: "Mos i jepni nxënësit zgjidhje të gatshme, i jepni atij mekanizmin për të gjetur zgjidhje."

Ky libër do t'ju ndihmojë të shmangni të mësuarit tradicional të nxënësve dhe do ta bëjë nxënësin më pak "skllav" të tekstit dhe ta verë më shumë në qendër të mësimit.

Në libër do të gjeni edhe planin mësimor që u korrespondojnë temave të tekstit të nxënësit. Disa nga temat mund të zhvillohen dhe si veprimtari praktike. Në plan janë parashikuar teste, projekte përsëritje dhe veprimtari praktike.

 

 

 

Filozofia 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Filozofi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928- 08-306- 7
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 14
Përshkrimi

FILOZOFIA 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Filozofi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-302-9
Çmimi: 413 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Autorë:

Prof. As. Dr. Zamira Çavo,

Flora Gjoka

 

Libri Filozofi 11 ka njohuri teorike të reja. Materiali i përfshirë është i larmishëm dhe vë në zbatim njohuritë e marra për t’i kthyer në shkathtësi dhe qëndrime sipas kompetencave. Aparati pedagogjik klasifikon pyetjet dhe kërkesat për vlerësimin e qëndrueshmërisë së dijeve dhe vetëvlerësimin vë në qendër nxënësin dhe krijon mundësi reale për

integrimin ndërlëndor të kompetencave të fituara prej tij.

Është tekst i digjitalizuar.

Libri është i shoqëruar me libër mësuesi.