Dituri Malaj

Ushtrime të zgjidhura - Matematike 6-9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-48-3
Çmimi: 500 lekë
Numri i faqeve: 232
Përshkrimi

Teksti do t’u shërbejë të gjithë nxënësve të klasës së nëntë që përgatiten për provimet e lirimit. Në një libër të vetëm nga të gjitha tekstet e matematikës nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë, autorja e ka konceptuar në 15 kapituj që synojnë përsëritjen e njohurive bazë të nevojshme për formimin matematikor të nxënësit në fund të klasës së nëntë. Në hyrje të çdo kapitulli janë dhënë përkufizimet dhe bazat kryesore teorike.
Pas kësaj jepen shembuj të zgjidhur qartë nga ana metodike. Në fund të çdo kapitulli ka teste për vetëkontrollimin e dijeve në mënyrë që nxënësi të provojë njohuritë që zotëron për kapitullin. Në fund të librit janë dhënë shtatë teste përmbledhëse për të kontrolluar njohuritë e ciklit 9-vjeçar. Testet përmbledhëse janë të ngjashme me testin e pritshëm të provimit të lirimit për klasën e nëntë. Ato përmbajnë deri në 13 ushtrime me alternativa dhe 12 ushtrime me zhvillim. Këto teste ndihmojnë nxënësin gjatë përgatitjes për provimin e lirimit të klasës së nëntë. Për testet gjatë kapitujve është dhënë në fund të librit çelësi i përgjigjeve të sakta. Për testet e përgjithshme janë dhënë çelësat e përgjigjeve të sakta dhe përgjigjet e ushtrimeve me zhvillim.
Me këtë tekst çdo nxënës do të jetë i sigurt se do të fitojë me sukses provimin e lirimit të klasës së nëntë.

Matematikë 11 | ZD

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-08-4
Çmimi: 274 lekë
Numri i faqeve: 168
Përshkrimi

Teksti shkollor për lëndën “Matematika 11” ( me zgjedhje të detyruar ) është hartuar bazuar mbi programin mësimor të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës. Ky tekst është i ndarë në 8 module nëpërmjet  të cilave nxënësi përforcon njohuritë e marra vite më parë por njëkohësisht merr dhe njohuri të reja të patrajtuar më parë. Këto janë: trigonometria, njohuri të përgjithshme për funksionet, matrica përcaktorë, gjeometria në hapësirë vektorë dhe drejtëza, shumëfaqësha dhe trupa të rrumbullakët, gjeometria në hapësirë, plani dhe drejtëza në hapësirë, statistikë, matematika diskrete: induksioni matematik. Numërimi. Nxënësi gjithashtu vihet të punojë në mënyrë të pavarur nëpërmjat ushtrimeve që ndodhen në fund të çdo mësimi.

Matematikë 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-06-0
Çmimi: 412 lekë
Numri i faqeve: 260
Përshkrimi

Teksti shkollor “Matematika 11” u drejtohet nxënësve të shkollave të mesme të cilët kanë përzgjedhur të studiojnë lëndën e matematikës në një stad më të avancuar. Ky libër ndahet në 10 module të cilat janë: Këto module janë: trigonometria, njohuri të përgjithshme për funksionet, sjellja asimptotike: limitet e funksioneve, gjeometria në plan vektorë dhe drejtëza, gjeometria në hapësirë drejtëza dhe plane, shumëfaqësha dhe trupa të rrumbullakët, statistikë dhe analizë të dhënash, propabilitete dhe problema, numërimi, matematikë në jetën e përditshme, fjalor dhe pohime të logjikës. Nxënësi gjithashtu vihet të punojë në mënyrë të pavarur nëpërmjet ushtrimeve që ndodhen në fund të çdo mësimi.

Matematika 12

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-57-2
Çmimi: 526 lekë
Numri i faqeve: 287
Përshkrimi

 

Teksti Matematika 12 është hartuar nga një grup autorësh me përvojë në këtë lëndë. Ai është konceptuar i ndarë në tetë krerë, të cilat janë trajtuar duke iu përmbajtur udhëzimeve të programit përkatës të Ministrisë së Arsimit. Duke respektuar objektivat e përcaktuara në programin mësimor, hartuesit e tekstit kanë realizuar nëpërmjet temave mësimore shpjegimin dhe shtjellimin e koncepteve dhe njohurive të reja duke i integruar ato edhe me njohuritë e marra më parë.

Teksti, në të gjithë kapitujt dhe temat e veçanta, është realizuar në një formë e strukturë tërheqëse, ku spikatin, që nga fillimi, ushtrimet intriguese në formën e enigmës, ushtrimet sfiduese në formën e pyetjes "Për ty", "Subjekt për ekspoze", "Matura Shtetërore" etj.

 

 

Matematika 4

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 4   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-66-4
Çmimi: 333 lekë
Numri i faqeve: 163
Përshkrimi

Teksti i matematikës për klasën e katërt është hartuar nga autorë me eksperiencë, krijues të disa teksteve mësimore. Matematika 4 zgjeron dhe thellon njohuritë e marra në tre klasat e para, forcon bazën mbi të cilën ndërtohet mësimi i matematikës dhe formojnë shprehitë matematikore që përdoren në vazhdimësi jo vetëm gjatë periudhës shkollore, por edhe në situata të ndryshme të jetës së përditshme. Nëpërmjet parashtrimeve në vijim synohet zhvillimi i aftësisë për të vrojtuar, për të shpjeguar, për të nxjerrë përfundime, për të argumentuar.

Në klasën e katërt, autorët kanë shtjelluar gjerësisht kuptimin për numrin; për veprimet me numra natyrorë duke përfshirë pjesëtimin, por pa e ezauruar plotësisht; përdorimin e matjeve përfshirë njësi të ndryshme matëse; kuptimin për njohuritë gjeometrike përfshirë këndin e lloje të ndryshme transformimesh; për statistikën dhe probabilitetin duke mbetur në arsyetime dhe situata empirike.

Matematika 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-06-0
Çmimi: 412 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Teksti MATEMATIKA 11 është hartuar nga një grup autorësh me përvojë në këtë lëndë. Ai është konceptuar i ndarë në 10 krerë, të cilat janë trajtuar duke iu përmbajtur udhëzimeve të programit përkatës të Ministrisë së Arsimit.
 Pesë linjat kryesore plus atë integruese zbërthejnë çështjet themelore të kurrikulës bazë duke iu përmbajtur standardeve shkencore dhe didaktike. Për këtë është pasur parasysh çfarë njohurish janë trajtuar në klasat e mëparshme për temat e ngjashme dhe çfarë do të trajtohet në vitin e 11, përveç faktit që në kurrikulën përkatëse të avancuar do kryhet zgjerimi dhe thellimi i këtyre njohurive.

Duke respektuar objektivat e përcaktuara në programin mësimor, hartuesit e tekstit kanë realizuar nëpërmjet temave mësimore shpjegimin dhe shtjellimin e koncepteve dhe njohurive të reja duke i integruar ato edhe me njohuritë e mara më parë.
Aparati matematik, simbolika matematike, janë shumë të rëndësishme dhe në funksion të realizimit të qëllimit final për përvetësimin e lëndës së matematikës. 
Teksti, në të gjitha kapitujt dhe temat e veçanta, është realizuar në një formë e strukturë tërheqëse, ku spikatin, që nga fillimi, ushtrimet intriguese në formën e enigmës, ushtrimet sfiduese në formën e pyetjes "Për ty", subjektet për ekspoze etj. Çdo temë përmban edhe nënçështjen "Metodë" që shërben si një udhërrëfyes për nxënësin për të zgjidhur më drejtpërdrejt dhe saktë ushtrime e probleme të ndryshme, të trajtuara më parë teorikisht.

Matematika 11/ZD

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-08-4
Çmimi: 274 lekë
Numri i faqeve: 167
Përshkrimi

 Teksti Matematika 11, me zgjedhje të detyruar, mëton një nivel më të lartë në përvetësimin e njohurive të matematikës dhe rrjedhimisht edhe një trajtim më të zgjeruar të koncepteve matematikore. Këtë objektiv grupi i autorëve e ka realizuar nëpërmjet shtjellimit të pesë linjave të kërkuara nga programi mësimor.

Natyrisht, kurrikula e avancuar e cila, në bazë të udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës, përmban po ato linja sikurse kurrikula bazë, parasheh një trajtim më të zgjeruar dhe më të thelluar të koncepteve dhe metodave matematike.
Kështu, në tekst janë dhënë përkufizime shkencore për koncepte e veprime matematike të ndryshme, janë vërtetuar më shumë pohime, që në kurrikulën bazë, janë pranuar pa vërtetim, është përdorur  simbolika e duhur shkencore dhe janë zgjidhur dhe propozuar ushtrime relativisht më të vështira. Kështu, matricat janë trajtuar plotësisht jo vetëm si bazë për zgjidhjen e sistemeve të ekuacioneve linearë por edhe për vetitë e tyre të shumta.  Limiti i funksionit është dhënë në gjuhën e "epsilon-deltave" duke u shoqëruar me vërtetimin e shumë teoremave për të. Është futur tema e re e induksionit të plotë matematik duke e përdorur atë edhe në vërtetimin e shumë formulave interesante që vendosin veti të rëndësishme matematike. Janë trajtuar lloje "të vështirë" funksionesh, sidomos jo elementarë, duke bërë dhe sugjeruar ndërtimin e grafikëve të tyre, duke studiuar vazhdueshmërinë dhe variacionin si edhe veti të tjera të dobishme.

Ushtrime të zgjidhura - Matematike 6-9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-48-3
Çmimi: 500 lekë
Numri i faqeve: 232
Përshkrimi

Teksti do t'u shërbejë të gjithë nxënësve të klasës së nëntë që përgatiten për provimet e lirimit. Në një libër të vetëm nga të gjitha tekstet e matematikës nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë, autorja e ka konceptuar në 15 kapituj që synojnë përsëritjen e njohurive bazë të nevojshme për formimin matematikor të nxënësit në fund të klasës së nëntë. Në hyrje të çdo kapitulli janë dhënë përkufizimet dhe bazat kryesore teorike.
Pas kësaj jepen shembuj të zgjidhur qartë nga ana metodike. Në fund të çdo kapitulli ka teste për vetëkontrollimin e dijeve në mënyrë që nxënësi të provojë njohuritë që zotëron për kapitullin. Në fund të librit janë dhënë shtatë teste përmbledhëse për të kontrolluar njohuritë e ciklit 9-vjeçar. Testet përmbledhëse janë të ngjashme me testin e pritshëm të provimit të lirimit për klasën e nëntë. Ato përmbajnë deri në 13 ushtrime me alternativa dhe 12 ushtrime me zhvillim. Këto teste ndihmojnë nxënësin gjatë përgatitjes për provimin e lirimit të klasës së nëntë. Për testet gjatë kapitujve është dhënë në fund të librit çelësi i përgjigjeve të sakta. Për testet e përgjithshme janë dhënë çelësat e përgjigjeve të sakta dhe përgjigjet e ushtrimeve me zhvillim.
Me këtë tekst çdo nxënës do të jetë i sigurt se do të fitojë me sukses provimin e lirimit të klasës së nëntë. 

Ushtrime të zgjidhura - Matematike 6-9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-48-3
Çmimi: 500 lekë
Numri i faqeve: 232
Përshkrimi

Teksti do t'u shërbejë të gjithë nxënësve të klasës së nëntë që përgatiten për provimet e lirimit. Në një libër të vetëm nga të gjitha tekstet e matematikës nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë, autorja e ka konceptuar në 15 kapituj që synojnë përsëritjen e njohurive bazë të nevojshme për formimin matematikor të nxënësit në fund të klasës së nëntë. Në hyrje të çdo kapitulli janë dhënë përkufizimet dhe bazat kryesore teorike.
Pas kësaj jepen shembuj të zgjidhur qartë nga ana metodike. Në fund të çdo kapitulli ka teste për vetëkontrollimin e dijeve në mënyrë që nxënësi të provojë njohuritë që zotëron për kapitullin. Në fund të librit janë dhënë shtatë teste përmbledhëse për të kontrolluar njohuritë e ciklit 9-vjeçar. Testet përmbledhëse janë të ngjashme me testin e pritshëm të provimit të lirimit për klasën e nëntë. Ato përmbajnë deri në 13 ushtrime me alternativa dhe 12 ushtrime me zhvillim. Këto teste ndihmojnë nxënësin gjatë përgatitjes për provimin e lirimit të klasës së nëntë. Për testet gjatë kapitujve është dhënë në fund të librit çelësi i përgjigjeve të sakta. Për testet e përgjithshme janë dhënë çelësat e përgjigjeve të sakta dhe përgjigjet e ushtrimeve me zhvillim.
Me këtë tekst çdo nxënës do të jetë i sigurt se do të fitojë me sukses provimin e lirimit të klasës së nëntë. 

Ushtrime të zgjidhura - Matematike 6-9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-48-3
Çmimi: 500 lekë
Numri i faqeve: 232
Përshkrimi

Teksti do t'u shërbejë të gjithë nxënësve të klasës së nëntë që përgatiten për provimet e lirimit. Në një libër të vetëm nga të gjitha tekstet e matematikës nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë, autorja e ka konceptuar në 15 kapituj që synojnë përsëritjen e njohurive bazë të nevojshme për formimin matematikor të nxënësit në fund të klasës së nëntë. Në hyrje të çdo kapitulli janë dhënë përkufizimet dhe bazat kryesore teorike.
Pas kësaj jepen shembuj të zgjidhur qartë nga ana metodike. Në fund të çdo kapitulli ka teste për vetëkontrollimin e dijeve në mënyrë që nxënësi të provojë njohuritë që zotëron për kapitullin. Në fund të librit janë dhënë shtatë teste përmbledhëse për të kontrolluar njohuritë e ciklit 9-vjeçar. Testet përmbledhëse janë të ngjashme me testin e pritshëm të provimit të lirimit për klasën e nëntë. Ato përmbajnë deri në 13 ushtrime me alternativa dhe 12 ushtrime me zhvillim. Këto teste ndihmojnë nxënësin gjatë përgatitjes për provimin e lirimit të klasës së nëntë. Për testet gjatë kapitujve është dhënë në fund të librit çelësi i përgjigjeve të sakta. Për testet e përgjithshme janë dhënë çelësat e përgjigjeve të sakta dhe përgjigjet e ushtrimeve me zhvillim.
Me këtë tekst çdo nxënës do të jetë i sigurt se do të fitojë me sukses provimin e lirimit të klasës së nëntë. 

Ushtrime të zgjidhura - Matematike 6-9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-48-3
Çmimi: 500 lekë
Numri i faqeve: 232
Përshkrimi

Teksti do t'u shërbejë të gjithë nxënësve të klasës së nëntë që përgatiten për provimet e lirimit. Në një libër të vetëm nga të gjitha tekstet e matematikës nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë, autorja e ka konceptuar në 15 kapituj që synojnë përsëritjen e njohurive bazë të nevojshme për formimin matematikor të nxënësit në fund të klasës së nëntë. Në hyrje të çdo kapitulli janë dhënë përkufizimet dhe bazat kryesore teorike.
Pas kësaj jepen shembuj të zgjidhur qartë nga ana metodike. Në fund të çdo kapitulli ka teste për vetëkontrollimin e dijeve në mënyrë që nxënësi të provojë njohuritë që zotëron për kapitullin. Në fund të librit janë dhënë shtatë teste përmbledhëse për të kontrolluar njohuritë e ciklit 9-vjeçar. Testet përmbledhëse janë të ngjashme me testin e pritshëm të provimit të lirimit për klasën e nëntë. Ato përmbajnë deri në 13 ushtrime me alternativa dhe 12 ushtrime me zhvillim. Këto teste ndihmojnë nxënësin gjatë përgatitjes për provimin e lirimit të klasës së nëntë. Për testet gjatë kapitujve është dhënë në fund të librit çelësi i përgjigjeve të sakta. Për testet e përgjithshme janë dhënë çelësat e përgjigjeve të sakta dhe përgjigjet e ushtrimeve me zhvillim.
Me këtë tekst çdo nxënës do të jetë i sigurt se do të fitojë me sukses provimin e lirimit të klasës së nëntë. 

Fletore Pune Matematike 1

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 1   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-214-5
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

 

Mbështetur në programin mësimor të lëndës së matematikës për klasën e parë është krijuar "Fletore pune matematika 1" për t'i ardhur në ndihmë nxënësve të klasës së parë me ushtrime, lojëra matematikore dhe teste.

 

Fletore Pune Matematika 6

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-206-0
Çmimi: 350 lekë
Numri i faqeve: 88
Përshkrimi

 

Tekst i hartuar në mbështetje të kurrikulës së re të miratuar nga MAS dhe i orientuar nga metoda e librave me përkthim me të cilët po punojnë nxënësit e klasës së gjashtë të arsimit 9-vjeçar.

Libri përmban ushtrime, problema, teste kontrolli, zgjidhje. 

 

Matematika 8 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-299-2
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 109
Përshkrimi

Planifikimin vjetor - tre plane tremujore - tema të propozuara për projekt - tre projekte të zhvilluara - detyra për portofol - përgjigje dhe zgjidhje për ushtrimet