Botimet e Fundit

Informatika 7, 8, 9 /LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Informatikë
Klasa: 7   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-94-7
Çmimi: 350 lekë
Numri i faqeve: 161
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Informatika 7-8-9, ndihmon mësuesin gjatë procesit të mësimdhënies me informacion shtesë si dhe shtjellim tematik të orës mësimore. Libri përmban planin mësimor me objektivat për cdo temë mësimore për të gjitha klasat, 7-8-9. Gjatë orës së mësimit mësuesi duhet të ndjekë disa parime bazë në mënyrë që kjo lëndë të vijë tek nxënësi sa më konkrete. Mësuesi duhet të realizojë shumicën e temave në laboratorin informatikës si dhe t'i lërë të lirë nxënësit për ushtrimet apo aktivitetet e propozuara tek libri i nxënësit. Të nxiten tek nxënësit krijimi individual i dokumenteve të reja sipas programeve aplikative si dhe të realizohen forma bashkëbisedimi si për shembull: Si e krijuat? Çfarë pengesa hasët etj. Mos harroni që përvojat personale janë gjithmonë tema tërheqëse për një orë mësimi.

 

 

Biologji dhe edukim shëndetësor 9 /LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-067-7
Çmimi: 200 lekë lekë
Numri i faqeve: 39
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit përmban 20 tema mësimore të shtjelluara si model për të realizuar orën mësimore. Po kështu autorja ka dhënë disa modele testesh që i ndihmojnë mësuesit për të realizuar vlerësimin e nxënësve si dhe arritjen e objektivave.

Autorja ka realizuar planin mësimor si mjet orientues për mësuesit në organizimin vjetor të lëndës së biologjisë ku janë përfshirë jo vetëm temat mësimore por edhe orët e parashikuara për projekte, orë të lira etj.

 

 

Shkenca 12

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Shkenca
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-051-6
Çmimi: 271 lekë
Numri i faqeve: 147
Përshkrimi

 

Shkenca 12 në tekstin mësimor të nxënësve të gjimnazit është konceptuar si "përmbyllje" e kurrikulave bërthamë të gjimnazit për lëndët fizikë, kimi, biologji. Ajo zhvillon në mënyrë të integruar njohuritë e nxënësve në shkencat natyrore, si dhe aftësitë e tyre për t'i përdorur këto njohuri në vendimmarrjet e tyre të përditshme dhe zgjidhjen e problemeve.  

Teksti përbëhet nga tri pjesë (linja), që trajtojnë tematika për fizikën, kiminë dhe biologjinë. Në këtë mënyrë, biologjia trajton larminë e qenieve të gjalla (biodiversitetin), kimia trajton ujin dhe tretësirat ujore, fizika teorinë kinetike të gazeve dhe termodinamikën, të cilat kanë pika takimi të përbashkëta. Pavarësisht se teksti është shkruar nga autorë të ndryshëm ai ka një harmoni të vlerësueshme për mënyrën e konceptimit dhe rubrikave që krijojnë një tërësi dhe integrim ndërlëndor.

Këndvështrimi i realizimit të këtij teksti i ndihmon nxënësit ta shikojnë dhe studiojnë botën si një të tërë. Në këtë tekst nxënësit do të jenë të aftë të zgjidhë në mënyrë krijuese problema, të realizojë eksperimente, të punoj në grup etj.

Në tekst janë integruar me saktësi njohuritë e reja dhe ato të përfituara nga vitet e mëparshme. Po kështu integrimi ndërlëndor është i qartë në njëtrajtësinë e rubrikave që ndjekin të gjitha linjat si: fjalët kyçe, konceptet kryesore, apo edhe testet për përforcimin e njohurive.

Teksti plotëson standardet e mësimdhënies dhe mësimnxënies duke ndihmuar bashkëpunimin mësues-nxënës dhe duke e vënë në qendër të vëmendjes përgjithësisht nxënësit. Gjithashtu vërehen teknika që zhvillojnë të menduarit logjik dhe koherent të nxënësit në mënyrë të pavarur dhe që i përshtaten moshës së tyre.

 

 

Edukimi muzikor 9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-061-5
Çmimi: 209 lekë
Numri i faqeve: 124
Përshkrimi

 

Teksti "Edukimi muzikor - 9" është i fundit hap për thellimin e edukimit muzikor gjatë ciklit të studimeve të arsimit 9-vjeçar. Me të mbyllet seria e teksteve të "Edukimit muzikor" dhe paralelisht me të, ai hap një horizont të interesave të reja, të mëtejshme, mbi muzikën, krijuesit dhe interpretuesit e saj. Përmes teorisë, informimit dhe praktikës muzikore, "Edukimi Muzikor -9" sjell njohuritë më të fundit për zhvillimin dhe vendin e muzikës në shoqërinë moderne dhe rolin e saj në formimin e identitetit kulturor kombëtar dhe më gjerë.

"Edukimi muzikor - 9" është teksti i cili prezanton zhvillimin dhe veçoritë e përmbajtjes së kulturës muzikore, asaj tradicionale, kombëtare dhe botërore deri në ditët tona. Në të respektohen të gjitha etapat e zhvillimit të muzikës e në mënyrë të veçantë thellohen njohuritë në tiparet e muzikës gjatë shekujve të fundit.

Po kështu një vend të veçantë zë edhe historiku i zhvillimit të muzikës dhe përfaqësuesit kryesorë të saj; muzika klasike dhe romantike e shek IX-XX si dhe gjinitë më të zhvilluara së bashku me përfaqësuesit më në zë të saj.

Një mundësi me vlerë është edhe mësimi i këngëve të muzikës së lehtë dhe popullore shqiptare. Autorët kanë gjetur një mënyrë të thjeshtë dhe mjaft të kuptueshme për ti orientuar nxënësit në praktikë se si të kuptojnë teknikat e incizimit dhe regjistrimit në një studio muzikore.

 

 

Edukimi muzikor 8

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-064-6
Çmimi: 209 lekë
Numri i faqeve: 119
Përshkrimi

 

Edukimi muzikor 8 është hartuar nga Akademik Vasil S Tole dhe Kristi Popa. Kjo lëndë përforcon dhe rrit në një shkallë më të lartë njohuritë dhe formimin muzikor të nxënësve, njohuritë për muzikën si art për elementet përbërës të saj: melodinë, ritmin, këndimin, veglat muzikore dhe jo vetëm kaq.

Në tekst janë shtjelluar me kujdes njohuritë muzikore për ritmet e përziera 5/8, 7/8, 9/8, historia e muzikës dhe periudhat e zhvillimit të saj, duke përfshirë në to gjinitë kryesore dhe përfaqësues të këtyre periudhave dhe gjinive etj.,  shkallët me 1 - 2 # dhe 1- 2 b, muzikën popullore dhe e kultivuar shqiptare  etj.,

Autorët gjatë gjithë tekstit kanë përcjellë synimin e tyre final se "Edukimi muzikor - 8" ndërthur njohuritë e lëndëve ekzakte me ato artistike në funksion të edukimit muzikor, pasi muzika është formimi përmes

tingullit. Po kështu ata realizojnë bukur edhe objektivin që nxënësit ta mësojnë, këndojnë dhe dëgjojnë muzikën që i shoqëron gjatë gjithë tekstit mësimor.