Botimet e Fundit

FILOZOFIA 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Filozofi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-302-9
Çmimi: 413 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Autorë:

Prof. As. Dr. Zamira Çavo,

Flora Gjoka

 

Libri Filozofi 11 ka njohuri teorike të reja. Materiali i përfshirë është i larmishëm dhe vë në zbatim njohuritë e marra për t’i kthyer në shkathtësi dhe qëndrime sipas kompetencave. Aparati pedagogjik klasifikon pyetjet dhe kërkesat për vlerësimin e qëndrueshmërisë së dijeve dhe vetëvlerësimin vë në qendër nxënësin dhe krijon mundësi reale për

integrimin ndërlëndor të kompetencave të fituara prej tij.

Është tekst i digjitalizuar.

Libri është i shoqëruar me libër mësuesi.

 

 

Gjuha shqipe 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-308-1
Çmimi: 517 lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Filozofia XI PM - 1 orë në javë

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Filozofi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 8
Përshkrimi

Matematika 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-309-8
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 156
Përshkrimi

Autore: Afërdita Hysa

Libri u vjen në ndihmë mësuesve për të realizuar sa më mirë punën e tyre. Ky është një përmbledhje e teknikave dhe metodave të mësimdhënies me në qendër nxënësin për të realizuar mësimin me bazë kompetencash. Libri përmban planin mësimor vjetor, planet te të tre tremujorët, planifikime të temave mësimore, punë praktike.

 

 

Fizika 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Fizikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-305-0
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 172
Përshkrimi

Autore: Aida Rëmbeci

Libri u vjen në ndihmë mësuesve për të realizuar sa më mirë punën e tyre. Ky është një përmbledhje e teknikave dhe metodave të mësimdhënies me në qendër nxënësin për të realizuar mësimin me bazë kompetencash. Libri përmban planin mësimor vjetor, planet te të tre tremujorët, planifikime të temave mësimore, punë praktike.