Botimet e Fundit

TIK 6 | PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: TIK
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Filozofia 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Filozofi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928- 08-306- 7
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 14
Përshkrimi

Biologjia 11 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-9928-08-307-4
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 14
Përshkrimi

Zbavitu me lojëra logjike

Lloji: Libër
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

TIK 8 | PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: TIK
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi