Botimet e Fundit

2. Kjo kushton dy guaska (historia e parasë)

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-016-5
Çmimi: 700 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

Personazhi i librit, Skerdi, mëson në bibliotekë që dikurnë vend të parasë janë përdorur objekte të ndryshme. Mendihmën e dy punonjësve të bibliotekës, ai mëson për historinëe lindjes së parasë, mënyrat e shkëmbimit të mallrave,kur dhe ku u shpikën monedhat e para dhe shumëfakte të tjera interesante. Bashkohuni me Skerdin të mësonikur dhe pse diçka kushtonte dy guaska. 

1. Aty ku është paraja (një libër për bankën)

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-017-2
Çmimi: 700 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

Drini shkon në punën e mamit, e cila punon në një bankë.Aty, ai mëson se çfarë pune bëjnë arkëtarët në bankë,shikon një llogari bankare, dhomën e sigurisë ku mbahenparatë, mëson se si merret një kredi dhe se çfarë është interesii saj. Të gjitha këto veprime të personazhit të librit janëtë ilustruara me cilësi dhe u japin fëmijëve edhe kënaqësiestetike bashkë me njohuritë që marrin. 

4. Çfarë është paraja

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-020-2
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

Librat në këtë seri iu prezantojnë fëmijëve konceptin e parasë,shkëmbimit dhe diversitetit global. Me fjali të thjeshtadheilustrim fotografik, i jepet përgjigje pyetjes se ç'ështëparaja, çfarë formash ka dhe përse përdoret; tregohenmënyrat se si fitohen paratë. Jepet koncepti i fitimit të parasënëpërmjet ofrimit të shërbimeve dhe punës; tregohen seku dhe për çfarë shpenzohen paratë; tregohet pse njerëzitkursejnë, përse shërbejnë kursimet dhe ku i vendosin ato.Në fund të çdo libri ka një përmbledhje të koncepteve tëdhëna dhe një udhëzues për t'u përdorur nga prindërit dhemësuesit. 

3. Të shpenzosh para

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-021-9
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi

Librat në këtë seri iu prezantojnë fëmijëve konceptin e parasë,shkëmbimit dhe diversitetit global. Me fjali të thjeshtadheilustrim fotografik, i jepet përgjigje pyetjes se ç'ështëparaja, çfarë formash ka dhe përse përdoret; tregohenmënyrat se si fitohen paratë. Jepet koncepti i fitimit të parasënëpërmjet ofrimit të shërbimeve dhe punës; tregohen seku dhe për çfarë shpenzohen paratë; tregohet pse njerëzitkursejnë, përse shërbejnë kursimet dhe ku i vendosin ato.Në fund të çdo libri ka një përmbledhje të koncepteve tëdhëna dhe një udhëzues për t'u përdorur nga prindërit dhemësuesit. 

2. Të kursesh para

Kategoria: Kolana
ISBN: 978-9928-08-022-6
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 24
Përshkrimi