Botimet e Fundit

Biologjia 11 PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 14
Përshkrimi

Filozofia 11 PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Filozofi
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 12
Përshkrimi

Matematikë 11 PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 20
Përshkrimi

Gjuhë shqipe 11 PM Prof.as. Enkeleida Kapia Lindita Murthi

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 18
Përshkrimi

Autorë: Prof. as. Enkeleida Kapia, Lindita Murthi

Redaktor shkencor: Prof.dr. Rami Memushaj

 

Libri Gjuha shqipe 11 ka njohuri teorike, një pjesë të të cilave nxënësit kanë filluar t’i marrin në vitet e mëparshme të shkollimit, por tashmë vijnë të pasuruara dhe të sistemuara në përshtatje me psikologjinë e tyre moshore. Materiali i përfshirë është i larmishëm dhe vë në zbatim njohuritë e marra për t’i kthyer në shkathtësi dhe qëndrime sipas kompetencave. Aparati pedagogjik klasifikon pyetjet dhe kërkesat për vlerësimin e qëndrueshmërisë së dijeve dhe vetëvlerësimin vë në qendër nxënësin dhe krijon mundësi reale për integrimin ndërlëndor të kompetencave të fituara

prej tij. Material grafik i organizuar me kujdes, është në shërbim të edukimit dhe të formimit estetik të nxënësit, me qëllim që jo vetëm ta shijojë të bukurën në natyrë dhe në art, por të bëhet edhe vetë bartës i vlerave të kulturës në klasë e më gjerë.

Është tekst i digjitalizuar.

 

Libri është i pajisur me libër mësuesi.

Kimia 8 | FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-312-8
Çmimi: 250 lekë
Numri i faqeve: 92
Përshkrimi

 

Fletorja e punës do të shoqërojë tekstin mësimor që ju nxënës të dashur të jeni sa më aktivë në orën e mësimit. Në këtë mënyrë ju do të kontrolloni njohuritë e marra nëpërmjet zgjidhjes së ushtrimeve, kryerjes së detyrave dhe rubrikës provoni veten.Fletorja e punës është e ndarë në dhjetë kapituj që përkojnë me ndarjen e kapitujve mësimore në tekstin “Kimia 8”.Në këtë fletore pune do të merrni në mënyrë të shkurtuar konceptet kryesore të trajtuara në çdo kapitull. Kjo gjë është realizuar nëpërmjet rubrikave të ndryshme.