Botimet e Fundit

Ushtrime të zgjidhura - Matematike 6-9

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Matematikë
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-48-3
Çmimi: 500 lekë
Numri i faqeve: 232
Përshkrimi

Teksti do t’u shërbejë të gjithë nxënësve të klasës së nëntë që përgatiten për provimet e lirimit. Në një libër të vetëm nga të gjitha tekstet e matematikës nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë, autorja e ka konceptuar në 15 kapituj që synojnë përsëritjen e njohurive bazë të nevojshme për formimin matematikor të nxënësit në fund të klasës së nëntë. Në hyrje të çdo kapitulli janë dhënë përkufizimet dhe bazat kryesore teorike.
Pas kësaj jepen shembuj të zgjidhur qartë nga ana metodike. Në fund të çdo kapitulli ka teste për vetëkontrollimin e dijeve në mënyrë që nxënësi të provojë njohuritë që zotëron për kapitullin. Në fund të librit janë dhënë shtatë teste përmbledhëse për të kontrolluar njohuritë e ciklit 9-vjeçar. Testet përmbledhëse janë të ngjashme me testin e pritshëm të provimit të lirimit për klasën e nëntë. Ato përmbajnë deri në 13 ushtrime me alternativa dhe 12 ushtrime me zhvillim. Këto teste ndihmojnë nxënësin gjatë përgatitjes për provimin e lirimit të klasës së nëntë. Për testet gjatë kapitujve është dhënë në fund të librit çelësi i përgjigjeve të sakta. Për testet e përgjithshme janë dhënë çelësat e përgjigjeve të sakta dhe përgjigjet e ushtrimeve me zhvillim.
Me këtë tekst çdo nxënës do të jetë i sigurt se do të fitojë me sukses provimin e lirimit të klasës së nëntë.

Gjuhë frënge 9 | FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-23-0
Çmimi: 357 lekë
Numri i faqeve: 62
Përshkrimi

Fletorja e punës përmban shumë ushtrime, të cilat janë në funksion të procesit mësimor dhe i krijojnë mundësi nxënësve të përforcojnë njohuritë e marra në tekst. Në mënyrë të veçantë ato janë në funksion të gramatikës dhe japin mundësi të punojnë me shkrim. Nëpërmjet të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit, të shkruarit nxënësi do të përforcojë njohuritë gjuhësore për të komunikuar natyrshëm në gjuhën frënge.

Ushtrime dhe problema - Kimi 8

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-47-6
Çmimi: 200 lekë
Numri i faqeve: 84
Përshkrimi


Fletorja e punës është hartuar për t’u ardhur në ndihmë nxënësve në përforcimin e njohurive në lëndën e kimisë së klasës së tetë.

 

Autori nëpërmjet zgjidhjes së ushtrimeve dhe problemave të tekstit mësimor Kimia 8 synon t’u ofrojë nxënësve mundësinë për t’u aftësuar në lëndën e kimisë.

 

Nëpërmjet tyre nxënësit do të ketë mundësi:
Të shpjegojnë dhe zgjidhin saktë ushtrime dhe problema me përqendrime të ndryshme.
Të aplikojnë me shkrim, diferencojnë emërtimet e përbërjeve sipas tre sistemeve.
Të kombinojnë nëpërmjet joneve (anione e katione) e të kompozojnë formula përbërjesh të ndryshme.
Të zhvillojnë modele e të përcaktojnë sasinë e joneve pjesëmarrëse në reaksion.
Të japin mendime të sakta për kalime nga njëra substancë në tjetrën.
Të shkruajnë saktë shpërbashkimin e përbërjeve kimike.
Të zgjidhin problema me shumë mënyra.

Anglisht 8 | FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-916-0-1
Çmimi: 346 lekë
Numri i faqeve: 64
Përshkrimi

Fletorja e punës është pjesë e rëndësishme e tekstit të gjuhës angleze. Të gjitha temat mësimore të tekstit janë pasqyruar në formën e ushtrimeve në fletoren e punës. Ato do ti shërbejnë nxënësit për të përforcuar njohuritë dhe për të zhvilluar aftësi të tilla si të lexuarit, të folurit, të shkruarit, të degjuarit.
Aparati metodik krijon mundësi që nxënësi të jetë në qendër të procesit mësimor, siguron baraspeshë ndërmjet veprimtarive individuale apo kolektive dhe i përshtatet zhvillimit moshor të nxënësve.

Biologji dhe edukim shëndetësor 8 | FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 8   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-31-5
Çmimi: 250 lekë
Numri i faqeve: 63
Përshkrimi

Pas studimit të tekstit mësimor, nxënësit kanë mundësi të bëjnë vetëvlerësimin e tyre duke u mbështetur në ushtrimet e fletores së punës. Për të gjitha temat mësimore janë hartuar ushtrime të llojeve të ndryshme me qëllim përforcimin e njohurive për: klasifikimin e qenieve të gjalla, viruset dhe monerët, protistët dhe kërpudhat, bimët, mbretërinë shtazore, mbi historinë e jetës në tokë. Po kështu, mjaft ushtrime praktike i janë kushtuar temës së sëmundjeve seksualisht të transmetueshme.