Botimet e Fundit

Dituri natyre 4 | FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 4   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-30-8
Çmimi: 250 lekë
Numri i faqeve: 64
Përshkrimi

Në fletoren e punës nxënësit do të kenë mundësi të provojnë veten dhe mund të bëjnë vetëvlerësimin mbi njohuritë e marra në tekstin bazë të Diturisë së natyrës 4. Fletorja përmban ushtrime për të gjitha temat mësimore të cilat janë ndërtuar me nivel të ndryshëm vështirësie. Nxënësi mund të punojë në mënyrë individuale dhe të përforcojë njohuritë e marra në tekstin e diturisë së natyrës.

Dituri natyre 4

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 4   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-14-8
Çmimi: 308 lekë
Numri i faqeve: 162
Përshkrimi

Teksti synon tu mësojë nxënësve konceptet elementare shkencore mbi shkencat e natyrës.Nëpërmjet tij nxënësit do të zbulojnë lidhjet e varësisë së botës së gjallë dhe mjedisit në tërësi.Teksti përmban njohuri:
në fushën e gjeografisë ku informacioni për mjedisin natyror dhe atmosferën i jep mundësi nxënësit të shtojë njohuritë e tij në këtë fushë;
në fushën e kimisë me tema mbi lëndët dhe vetitë e tyre;
në fushën e fizikës ku burimet e energjisë, drita dhe elektriciteti i japin mundësi nxënësit të njihet me konceptet fillestare të kësaj shkence;
në fushën e biologjisë do të njihet me gjallesat dhe proceset e jetës siç janë: përshtatja për të jetuar, të ushqyerit, ndryshimet gjatë rritjes, bashkëlidhja e gjallesave me njëra-tjetrën dhe me mjedisin etj.

Anglisht 4 | FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 4   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-616-3-2
Çmimi: 255 lekë
Numri i faqeve: 60
Përshkrimi

Teksti “Up the ladder 4” shoqërohet me fletore pune, e cila është një mjet pune i rëndësishëm për të përforcuar njohuritë e marra në mësim. Nxënësit nëpërmjet fletores së punës ushtrohen në punë me shkrim. Ushtrimet janë krijuar në funksion të orës mësimore dhe njohurive që marrin në tekst.

Anglisht 4

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 4   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-616-2-5
Çmimi: 382 lekë
Numri i faqeve: 116
Përshkrimi

Teksti i gjuhës anglezë për klasën e katërt është hartuar duke u bazuar në programin e miratuar nga MASH dhe është vijim i tekstit të klasës së tretë i hartuar nga i njëjti grup autorësh.

 

Teksti ka në qendër të vëmendjes nxënësin, i cili merr elemente të reja gjuhësore i vendosur në mjedise të ndryshme jetësore si në shkollë, familje, shoqëri etj. Për këtë qëllim janë ndërthurur shprehitë gjuhësore: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit e të shkruarit, nëpërmjet të cilave nxënësi e ka shumë të lehtë të mësojë gjuhën.
Një ndihmesë e madhe në përvetësimin e gjuhës së huaj është funksionimi i të mësuarit të fjalëve të reja me të gjitha elementet bazë të fjalës apo të shprehjeve, duke realizuar trajtimin fonetik mbas çdo mësimi dhe kuptimet gramatikore, leksikore mbas çdo kapitulli.

Anglisht 3 | FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-637-6-6
Çmimi: 257 lekë
Numri i faqeve: 56
Përshkrimi

Teksti “Up the ladder 3” shoqërohet me fletore pune, e cila është një mjet pune i rëndësishëm për të përforcuar njohuritë e marra në mësim. Nxënësit nëpërmjet fletores së punës ushtrohen në punë me shkrim. Ushtrimet janë krijuar në funksion të orës mësimore dhe njohurive që marrin në tekst.