Botimet e Fundit

Sociologji 11 | ZD

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda: Sociologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-10-7
Çmimi: 279 lekë
Numri i faqeve: 156
Përshkrimi

Teksti shkollor për lëndën “Sociologjia 11” është hartuar bazuar mbi programin mësimor të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës.
Gjatë punës me tekstin nxënësi do të aftësohet që: Mbi bazën e njohurive të marra të veprojnë në situata konkrete në komunitet dhe shoqëri; Të shpjegojë aspektet kryesore të funksionimit të shoqerisë mbi bazën e koncepteve sociologjike; Të përshkruajë veçoritë specifike të fuksionimit të shoqerisë  shqipëtare të ditëve tona; Të përdorin njohuritë sociologjike në zgjidhjen sa më racionale të problemeve të tyre të përditshme; Të integrohen në shoqëritë e tjera, në sisteme të tjera kulturore; Të krijojnë përvojën e vet sociologjike nëpermjet të menduarit kritik.

Biologji 11-Ushtrime dhe pune laboratori

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-17-6
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 72
Përshkrimi

Duke u mbështetur në tekstin mësimor, autori ka hartuar mjaft ushtrime të cilat i vijnë në ndihmë nxënësve në përforcimin e njohurive mbi lëndën e biologjisë. Për të gjitha temat mësimore ka ushtrime të niveleve të ndryshme. Po kështu, në tekst ka punë laboratori të cilat plotësojnë spektrin mësimor dhe aftësojnë nxënësit në praktikë pasi kanë përvetësuar në njohuritë mësimore.

Tematika e punëve të laboratorit
Tkurrja e muskulit të pulpës së bretkosës
Tretja në gojë
Qarkullimi i gjakut tek bretkosa
Vëzhgojmë rrahjet e zemrës
Rruazat e kuqe të gjakut
Dioksidi i karbonit dhe ritmi i frymëmarrjes
Receptorët ndijorë
Biosfera në shishe

Gjuhë shqipe dhe Letërsi 11

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Lënda:
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-12-1
Çmimi: 439 lekë
Numri i faqeve: 304
Përshkrimi

Teksti shkollor për lëndën “Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 11” është hartuar bazuar mbi programin mësimor të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës.
Gjatë punës me tekstin nxënësit rishikojnë: gjuhën dhe pasurinë e saj, pasurinë leksikore dhe hijeshinë e strukturave sintaksore, arkaizmat dhe neologjizmat; gjuhën në një krijim epik; gjuhën e satirës; karakterin metaforik të gjuhës artistike; dialektet-gjuha letrare dhe prurjet gjuhësore letrare; shkrimin vlerësues, argumentues-shkencor; drejtshkrimin dhe pikësimin; aftësinë e kërkimit, e përzgjedhjes, e shfrytëzimit të burimeve.

 

Libri motivon dhe stimulon punën në grupe në formën e projektit dhe kërkimeve, si dhe aftëson punën individuale dhe zhvillon të menduarin kritik të nxënësve. Ky tekst nuk i drejtohet vetëm nxënësve, por gjithsecilit që synon të ridimensionojë aftësitë shkruese, analitike, sintetizuese dhe kulturologjike.

Trashëgimia jonë kulturore 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-99956-18-81-0
Çmimi: 246 lekë
Numri i faqeve: 164
Përshkrimi


Teksti shkollor “Trashëgimia jonë kulturore 10” është një panoramë e gjerë e hyrjes në konceptet bazë të trashëgimisë. Problematika e këtij libri shtrihet që nga parimet bazë të klasifikimit të llojeve të trashëgimisë e deri tek trashëgimia si e tillë. Gjithashtu, teksti njeh të gjithë nxënësit me trashëgiminë tonë kombëtare, si dhe me institucionet e trashëgimisë botërore. Një vend të rëndësishëm zë trajtimi i parimeve dhe bazës ligjore që mbron dhe e konsideron një vepër pjesë të trashëgimisë kombëtare e botërore. Teksti prezanton një material të ngritur mbi baza shkencore dhe kulturore shumë të thella e të gjera. Libri orienton nxënësin drejt vlerësimit të konceptit të trashëgimisë, e pajis atë me njohuritë akademike jo vetëm në sferën e dijes, por zgjeron hapësirat kulturore të tij. Nga pikëpamja pedagogjike, ky tekst shkollor nuk është i prirur vetëm drejt punës në klasë, por orienton zbatimin e dijes teorike drejt mjediseve ku trashëgimia kulturore është e prekshme realisht.

Guidë turistike 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-99956-18-82-7
Çmimi: 115 lekë
Numri i faqeve: 70
Përshkrimi

Ky libër është hartuar bazuar në programin e modulit “Guida turistike”, modul me karakter profesional. Nëpërmjet këtij libri, nxënësi ka mundësi të marrë njohuri në lidhje me industrinë e kohës së lirë dhe turizmit, si dhe të fokusohet e të thellohet më tej në aftësimin në lidhje me drejtimin (guidimin) e një grupi turistik.

 

Nëpërmjet informacionit që merret për industrinë e kohës së lirë dhe turizmit, nxënësi do të orientohet për një karrierë të mundshme në këtë industri ku mundësitë e punësimit janë të shumta. Gjatë trajtimit të modulit, nxënësi njeh në mënyrë të veçantë një nga profesionet e kësaj industrie, profesionin e drejtuesit të grupit turistik (guiderit turistik).

 

Në varësi të orëve të parashikuara në program synohet që nxënësi të marrë njohuri, të hetojë e të diskutojë në lidhje me industrinë e kohës së lirë dhe turizmit, si dhe të aftësohet në përdorimin e teknikave të thjeshta për drejtimin e grupit turistik.