Botimet e Fundit

Biologji dhe edukim shëndetësor 6 | FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 6   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-01-8
Çmimi: 250 lekë
Numri i faqeve: 64
Përshkrimi

Pas studimit të tekstit mësimor, nxënësit kanë mundësi të bëjnë vetëvlerësimin e tyre duke u mbështetur në ushtrimet e fletores së punës. Për të gjitha temat mësimore janë hartuar ushtrime të llojeve të ndryshme me qëllim përforcimin e njohurive mbi: vendbanimin e gjallesave, lidhjet ushqimore, jetën në mjediset ujore dhe tokësore, njeriun dhe mjedisin etj.
Teksti përmban përgjigjet e ushtrimeve në fund të çdo kapitulli

Edukim muzikor 5 | FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 5   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-74-2
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 48
Përshkrimi

Të gjitha njohuritë që nxënësi merr në tekstin mësimor, ka mundësi që t’i përforcojë nëpërmjet fletores së punës ku ka shumë ushtrime muzikore dhe këngë të reja. Nxënësi duke punuar me fletoren e punës, do të mësojë të këndojë; të dallojë tingujt dhe zhurmat, si dhe ritmin me dy, tri dhe katër goditje. Po kështu, në këtë fletore nxënësit do të mësojnë të ndërtojnë vegla të ndryshme muzikore dhe të njihen me ndërtimin dhe vijën melodike. Në fletore ka mjaft ushtrime praktike ku nxënësit kanë mundësi të provojnë veten dhe të aftësohen në njohjen e instrumenteve muzikore. Po kështu, çdo temë mësimi është e interpretuar edhe në CD.

Fletorja e punës shoqërohet me CD.

Edukatë shoqërore 5

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 5   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-50-01-8
Çmimi: 125 lekë
Numri i faqeve: 60
Përshkrimi

Teksti mësimor “Edukata shoqërore 5” është hartuar duke u mbështetur në pesë linja të rëndësishme: familja, komuniteti, qeverisja, edukimi rrugor dhe edukimi ekonomik. Nëpërmjet tyre fëmijët do të arrijnë të zhvillojnë aftësitë intelektuale të domosdoshme për të kuptuar, për të analizuar dhe për të zbatuar në praktikë idetë, detyrat dhe përgjegjësitë që u takojnë në mjedisin shoqëror ku jetojnë.
Tematika e tekstit i ndihmon nxënësit të zhvillojnë aftësinë e pjesëmarrjes qytetare dhe përfshirjen e tyre në zgjidhjen e problemeve të komunitetit ku bëjnë pjesë.
Teksti përmban mjaft veprimtari praktike përmes të cilave nxënësit do të aftësohen jo vetëm për të vetëvepruar, por edhe për të punuar në grupe.

Gjuhë angleze 5 | FP

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 5   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-21-6
Çmimi: 262 lekë
Numri i faqeve: 52
Përshkrimi

Në fletoren e punës rimerren njohuritë e mësuara në tekst. Në disa rubrika nxënësit i jepet mundësia të punojë në mënyrë të pavarur duke u ndihmuar edhe nga ilustrime shumë të bukura. Në krijimin e tekstit janë marrë parasysh të gjithe elementet: pamore, dëgjimore, të shkruar, etj. për të pasur perceptim të plotë të dëgjimit të fjalës. Rimarrja e tyre e herëpashershme do ta ndihmojnë nxënësin të mësojë saktë gjuhën angleze.

Gjuhë angleze 5

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 5   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-20-9
Çmimi: 392 lekë
Numri i faqeve: 108
Përshkrimi

Në hartimin e këtij teksti janë pasur parasysh veçoritë psikologjike të moshës. Mësimet e para janë konceptuar edhe për nxënësit fillestarë, si dhe për të rimarrë njohuritë e përfituara nga klasa e tretë dhe e katërt. Teksti është krijuar për të marrë njohuri, jo vetëm në anën gjuhësore nëpërmjet ushtrimeve të ndryshme, por edhe nëpërmjet ilustrimeve, të cilat janë në funksion të tekstit. Në tekst ndërthuren të katër aftësitë: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit, në funksion të një qëllimi të vetëm – mësimit të saktë të gjuhës angleze.