Botimet e Fundit

Anglisht 3| PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 3   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Test Plan mesimor

Kategoria: Tekst Shkollor
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 0
Përshkrimi

Anglisht 5,8,9 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Klasa: 5   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-32-9
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 94
Përshkrimi

 

Ky është një udhëzues metodik që u vjen në ndihmë gjithë përdoruesve të librit të nxënësit dhe parandalon pengesat që mund të hasen gjatë studimit të gjuhës së huaj siç është në këtë rast gjuha angleze. Këtu sqarohen hap pas hapi rubrikat në tekst dhe mënyra se si ato mund zhvillohen gjatë procesit mësimor. Në libër sugjerohen edhe ushtrime të cilat zhvillojnë shprehitë e të folurit e të shqiptuarit dhe drejtshkrimin që janë aq të domosdoshme për mësimin e gjuhës së huaj.

 

 

Qytetari 10 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Qytetari
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-31-5
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 88
Përshkrimi

 

Libri i mësuesit Qytetari 10 është një përpjekje modeste për t'ju ofruar një orientim metodik për mësimdhënien e lëndës së Qytetarisë. Ky botim është orientuar drejt filozofisë së arsimit, thelbi i së cilës është: "Mos i jepni nxënësit zgjidhje të gatshme, jepini atij një mekanizëm për të gjetur zgjidhje." Në punën tonë të përditshme ne përpiqemi të shmangim të mësuarit tradicional dhe ta fokusojmë mësimdhënien me në qendër nxënësin.

Në faqet që vijojnë do të gjeni përmbajtjen e temave të trajtuara si ditarë mësimorë.

Çdo temë është trajtuar në formë ditari duke përfshirë të gjithë elementet përbërës të tij.

Këto elementë janë: Tema; Objektivat; Fjalë kyçe; Struktura e mësimit; Metoda dhe veprimtaritë e nxënësit; Vlerësimi i nxënësit; Detyra e shtëpisë; Refleksionet.

 

 

Histori 9 | LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Histori
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-93-33-6
Çmimi: 300 lekë
Numri i faqeve: 113
Përshkrimi

 

Në librin e mësuesit Historia 9 janë dhënë modele orë ditarësh në ndihmë të mësuesit. Këto modele janë hartuar në përputhje me metodat bashkëkohore të mësimdhënies.

Në këtë tekst jepen pothuajse në çdo orë teknika të reja të zhvillimit të orës së mësimit duke i dhënë mundësi të gjitha niveleve të nxënësve të aktivizohen në mësim.

Po kështu janë realizuar edhe 2 teste model, disa orë përsëritjesh, një orë e lirë, hartimi i objektivave të një kapitulli dhe disa tema orë të lira.