Botimet e Fundit

Biologji 11-Ushtrime dhe pune laboratori

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 11   -  e mesme
ISBN: 978-99956-93-17-6
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 72
Përshkrimi

Duke u mbështetur në tekstin mësimor, autori ka hartuar mjaft ushtrime të cilat i vijnë në ndihmë nxënësve në përforcimin e njohurive mbi lëndën e biologjisë. Për të gjitha temat mësimore ka ushtrime të niveleve të ndryshme. Po kështu, në tekst ka punë laboratori të cilat plotësojnë spektrin mësimor dhe aftësojnë nxënësit në praktikë pasi kanë përvetësuar në njohuritë mësimore.

Tematika e punëve të laboratorit
Tkurrja e muskulit të pulpës së bretkosës
Tretja në gojë
Qarkullimi i gjakut tek bretkosa
Vëzhgojmë rrahjet e zemrës
Rruazat e kuqe të gjakut
Dioksidi i karbonit dhe ritmi i frymëmarrjes
Receptorët ndijorë
Biosfera në shishe

Trashëgimia jonë kulturore 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-99956-18-81-0
Çmimi: 246 lekë
Numri i faqeve: 164
Përshkrimi


Teksti shkollor “Trashëgimia jonë kulturore 10” është një panoramë e gjerë e hyrjes në konceptet bazë të trashëgimisë. Problematika e këtij libri shtrihet që nga parimet bazë të klasifikimit të llojeve të trashëgimisë e deri tek trashëgimia si e tillë. Gjithashtu, teksti njeh të gjithë nxënësit me trashëgiminë tonë kombëtare, si dhe me institucionet e trashëgimisë botërore. Një vend të rëndësishëm zë trajtimi i parimeve dhe bazës ligjore që mbron dhe e konsideron një vepër pjesë të trashëgimisë kombëtare e botërore. Teksti prezanton një material të ngritur mbi baza shkencore dhe kulturore shumë të thella e të gjera. Libri orienton nxënësin drejt vlerësimit të konceptit të trashëgimisë, e pajis atë me njohuritë akademike jo vetëm në sferën e dijes, por zgjeron hapësirat kulturore të tij. Nga pikëpamja pedagogjike, ky tekst shkollor nuk është i prirur vetëm drejt punës në klasë, por orienton zbatimin e dijes teorike drejt mjediseve ku trashëgimia kulturore është e prekshme realisht.

Guidë turistike 10

Kategoria: Tekst Shkollor
Lloji: Libër
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-99956-18-82-7
Çmimi: 115 lekë
Numri i faqeve: 70
Përshkrimi

Ky libër është hartuar bazuar në programin e modulit “Guida turistike”, modul me karakter profesional. Nëpërmjet këtij libri, nxënësi ka mundësi të marrë njohuri në lidhje me industrinë e kohës së lirë dhe turizmit, si dhe të fokusohet e të thellohet më tej në aftësimin në lidhje me drejtimin (guidimin) e një grupi turistik.

 

Nëpërmjet informacionit që merret për industrinë e kohës së lirë dhe turizmit, nxënësi do të orientohet për një karrierë të mundshme në këtë industri ku mundësitë e punësimit janë të shumta. Gjatë trajtimit të modulit, nxënësi njeh në mënyrë të veçantë një nga profesionet e kësaj industrie, profesionin e drejtuesit të grupit turistik (guiderit turistik).

 

Në varësi të orëve të parashikuara në program synohet që nxënësi të marrë njohuri, të hetojë e të diskutojë në lidhje me industrinë e kohës së lirë dhe turizmit, si dhe të aftësohet në përdorimin e teknikave të thjeshta për drejtimin e grupit turistik.

Biologji 10|Ushtrime dhe punë laboratori

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 10   -  e mesme
ISBN: 978-99956-18-86-5
Çmimi: 350 lekë
Numri i faqeve: 88
Përshkrimi

Duke u mbështetur në tekstin mësimor, autori ka hartuar mjaft ushtrime të cilat i vijnë në ndihmë nxënësve në përforcimin e njohurive mbi lëndën e biologjisë. Për të gjitha temat mësimore ka ushtrime të niveleve të ndryshme. Po kështu, në tekst ka punë laboratori të cilat plotësojnë spektrin mësimor dhe aftësojnë nxënësit në praktikë pasi kanë përvetësuar në njohuritë mësimore.

 

Tematika e punëve të laboratorit
Vrojtimi në mikroskop i qelizës shtazore;
Vrojtimi në mikroskop i qelizës bimore të epidermës së qepës;
Osmoza në qelizat bimore;
Plazmoliza në qelizat e epidermës së qepës;
Vëzhgimi i mitozës në qelizat bimore;
Ndërtimi i kariotipit human;
Kromozomet e sindromës dawn;
Llojshmëria e gjallesave;
Krahasimi i modeleve të evolucionit.

Argëtohu dhe mëso me matematikë 2

Lloji: Libër
Lënda: Matematikë
Klasa: 2   -  cikli i ulët, 9-vjeçar
ISBN: 978-99956-18-93-3
Çmimi: 450 lekë
Numri i faqeve: 180
Përshkrimi

Argëtohu dhe mëso me matematikë është një gjetje didaktike për të kuptuar me lehtësi dhe shpejt thelbin e koncepteve matematikore. Libri përmban shumë problema. Çdo problem ka të shtjelluar edhe zgjidhjen.
Të gjithë nxënësit mund të zbulojnë shumë PËRSE që u lindin gjatë mësimit të matematikës.
Mësuesit në këtë libër do të gjejnë mësime model për argëtimin me matematikë, si dhe shumë pyetje për organizimin e konkurseve të matematikës.
Ky libër është vazhdim i librit argëtohu dhe mëso me matematikë 1.