Botimet e Fundit

Kimia 9-PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 17
Përshkrimi

Kimia 9-LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Kimi
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-360-9
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 183
Përshkrimi

Biologjia 9-PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 20
Përshkrimi

Biologjia 9-LM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Biologji
Klasa: 9   -  cikli i lartë, 9-vjeçar
ISBN: 978-9928-08-359-6
Çmimi: 400 lekë
Numri i faqeve: 117
Përshkrimi

Fizika 12-PM

Kategoria: Tekst Shkollor
Lënda: Fizikë
Klasa: 12   -  e mesme
ISBN:
Çmimi: lekë
Numri i faqeve: 23
Përshkrimi